ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 

Кафедру 702 було створено в 1991 pоці, коли в Україні тільки розгорталися складні й суперечливі процеси становлення нашої незалежної державності. Тому її створення обумовлено потребами осмислення й наукового аналізу нової реальності, формуванням в української студентської молоді демократичної політичної культури.

На нашу гордість - це була перша в Харкові спеціалізована кафедра політології. Крім курсів «Політології» та "Історії України" кафедра забезпечувала викладання курсів «Соціології» та "Конституційного права" для усіх факультетів університету. Одночасно нашими викладачами було запроваджено спеціальні курси з політичної науки, що сприяло розширенню як навчально-методичної, так і кадрової основи кафедри. При цьому професорсько-викладацький колектив кафедри інтенсивно працював над створенням навчально-методичної та матеріальної бази для викладання принципово нових курсів, адже на той час не було жодного підручника з цих дисциплін, а з політології майже не було й наукових публікацій.

Викладачам кафедри за короткий термін вдалося видати більше ста наукових робіт і навчальних посібників: колективні монографії - "Elites in Transition" (видана у 1997 р. в Німеччині), "Інженер XXI століття: особистість й професіонал" (Харків, 1999); персональна монографія В.О.Копилова «Влада й знання: генезис ідеї епістемократії» (Харків, 2009); навчальні посібники "Наука про політику", "Нариси по історії вітчизняної та зарубіжної культури", "Основи соціології", "Сучасна політична соціологія Заходу", "Історія політичних навчань", "Соціально-політичні течії сучасності", "Генезис політичної соціології ", "Основи конституційного права України", "Політична психологія" та інші. Тому сьогодні для вивчення кожної дисципліни, які викладаються на кафедрі, ми маємо власні навчальні та навчально-методичні матеріали.

Більше сорока років у Національному аерокосмічному університеті й на кафедрі політології та історії ввід часу свого створення працювала яскрава й талановита людина, видатний науковець, педагог і керівник - доктор історичних наук, професор Аркадій Ісакович Епштейн.

                                 

Він автор більше 600 наукових праць, почесний доктор Національного університету ім. В.Н. Каразіна, переможець конкурсу "Вища школа Харківщини – кращі імена". За досягнення в галузі науки, збереження національної історико-культурної спадщини А.І. Епштейн був нагороджений багатьма почесними грамотами й стипендіями. Але головне, що А.І. Епштейн був викладачем від природи, наставником, другом, разом з яким пощастило працювати багатьом викладачам нашої кафедри. Його ім'я назавжди залишиться в історії нашої кафедри як приклад безмежної відданості та високого служіння освіті та науці України.

Сучасний колектив кафедри – це оптимальне поєднання досвідчених і молодих викладачів, які здобули вищу освіту в університетах Москви, Києва, Харкова за різноманітними професійними напрямками – це й політологія, й соціологія, й історія, й правознавство. Сьогодні на кафедрі працює 19 викладачів, з них один професор, дванадцять доцентів, чотири старших викладача, два асистенти, 3 співробітники навчально-допоміжного складу.

Яскравим ім'ям нашої кафедри є ім'я Володимира Олександровича Копилова -  професора, заслуженого працівника освіти України, який є фундатором кафедри, а в сьогоденні - деканом гуманітарного факультету, науковим наставником для багатьох докторантів, аспірантів й студентів.

Його стажування у Боннському інституті соціальних наук (Німеччина) й в університеті Collеge Park-Marylаnd (США) дозволило зрозуміти слабкі сторони організації вивчення політичних та соціальних наук в Україні та відкрити новітні напрямки покращення педагогічної та наукової роботи не тільки на кафедрі, а й на усьому гуманітарному факультеті. За довгу науково-педагогічну діяльність Володимир Олександрович став автором багатьох наукових публікацій, учасником та організатором конференцій, семінарів, круглих столів. Численні династії студентів мали можливість слухати цікаві лекції, і  під його керівництвом брати участь у різноманітних загально університетських заходах. Надзвичайна працездатність й прагнення знаходити нові шляхи розвитку освіти й науки дозволили Володимиру Олександровичу стати засновником не лише  кафедри політології та історії, але й усього гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету, головою редакційної колегії фахового збірника наукових праць "Гуманітарний часопис" (заснований в січні 2004 року). Віє є тим мудрим керівником, що вміє у кожному розгледіти особистість, може об'єднати колектив, спрямувати, націлити на єдиний правильний результат спільної справи.

Сьогодні визнанням професійного рівня викладачів кафедри є їх участь у чисельних вітчизняних й закордонних конференціях, конгресах, наприклад, у Всесвітньому конгресі IPSA (Міжнародна Асоціація політичних наук; Квебек, Канада), Міжнародній науково-практичній конференції "Інноваційні наукові дослідження в сфері соціології, психології та політичних наук (Сладковічево, Словацька Республіка), Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук" (Кєльце, Республіка Польща), Міжнародній конференції "Лабіринти реальності" (Монреаль, Канада). Корисною для навчального процесу є також участь наших викладачів у міжнародних науково-дослідних проектах - "Вища школа: лідерство для прогресу", що проводив Міжнародний фонд "Відродження" спільно з Інститутом відкритого суспільства (Будапешт – Нью-Йорк).

На кафедрі працює лабораторія соціологічних і психологічних досладжень проблем вищої школи. За довгий час її існування було проведено десятки соціологічних досліджень щодо життя, навчання, роботи студентів та викладачів університету, організації навчального, наукового процесу та багатьох інших гострих проблем існування сучасного університету. Професіоналізм та енергія Л.А. Лобанової та Л.В. Колотової – соціологів за фахом, дозволили організувати та провести ряд дуже цікавих, корисних досліджень, які стали предметом широкого обговорення як в університеті, так і в наукових колах Харкова: "Викладач очима студента"; "IQ першокурсника ХАІ"; «Працевлаштування випускників ХАІ»; "Якісне викладання англійської мови у технічному університеті". Соціологічні дослідження здійснюються на високому науковому рівні, їм можна повністю довіряти, керівництво вузу враховує їх для оптимізації навчального та виховного процесу в університеті, поліпшення побуту в гуртожитках, побудови ефективних стосунків між викладачами й студентами та задоволення повсякденних проблем студентства. Більшість з досліджень проводиться на замовлення ректорату університету.

Спеціалісти нашої кафедри не можуть обмежуватися академічними дослідженнями та викладанням в університеті, їх активна участь у суспільному житті сприяє адекватному сприйняттю сучасності, глибокому вивченню українського політикуму і політичної практики та використанню актуальної інформації в навчальному процесі. Тому багато з них в якості консультантів (наприклад,  В.Б. Селевко), аналітиків (Г.Ю. Каніщев, Ю.І. Кісіль, І.І. Ковальова), експертів співпрацює з політичними партіями, недержавними установами та організаціями, засобами масової комунікації. За плідну наукову та навчально-методичну роботу кафедра політології та історії занесена у міжнародний довідник провідних наукових і навчальних центрів Європи (див.: Sosial Sience in New Eastern Eurоpe. Bonn/Berlin, 1997, p.255).

 

Сьогодні викладачі кафедри здійснюють навчальний процес за такими дисциплінами:

  1. Історія України та історія української культури; політологія.
  2. Ефективність виборчих систем: історія, теорія та українська практика.
  3. Правознавство; основи демографії; екологічне право.
  4. Нормативно-правова база енерговикористання, правове регулювання діяльності підприємств зв‘язку;
  5. Авторське прав, підприємницьке право, трудове право, правові основи діяльності менеджера, правознавство для документознавця, інформаційне право; патентознавство.
  6. Публічні комунікації; політичні технології: політичний маркетинг PR.

У 2017 році кафедра починає здійснювати підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 Право. Наша ціль - підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті загальнонаукові та юридичні знання, вільно орієнтуватися у правових інститутах конкретних галузей права, діяти відповідно до принципів правової держави.

На основі нової спеціальності на кафедрі існують програми з поглибленим вивченням:

  •  "Інформаційного права"
  • "Повітряного права"
  • "Цивільного право"