ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

Склад кафедри

 СЕЛЕВКО ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ   завідувач кафедри права, доцент, кандидат філософських наук.

Слевко Володимир Борисович 1999 році закінчив історичний факультет Харківського Національний університет ім. В.Н. Каразіна.  У 2004 році захистив дисертацію на здобуття звання кандидата філософськиїх наук. В теперішній час працює над докторською дисертацією.

Сфера наукових інтересів на сьогоднішній день: суспільно-політичне життя,  вплив релігії на політичні, економічні та соціальні культурні процеси суспільства, філософія дозвілля, інформаційне право.
В період з 2012 по 2016 роки прийняв активну  участь у ряді  програм підвищення кваліфікації, у тому числі:  «Ідеологічні орієнтації сучасного українського суспільства», "Філософія культури", "Дидактика".
Являється співавтором 5 учбово-методичних посібників, автором багатьох наукових статей й наукових тез.
За роки роботи на кафедрі Володимир Борисович розробив ряд навчальних курсів для багатьох технічних спеціальностей "Політологія", "Історія української культури", "Історія України".
Приймає активну участь в архіалогічних експедиціях як на Україні, та і за її межами. 
За самовіддану професійну робуту неодноразово нагороджений Почесними грамотами Національного аерокосмічного університету.

Володимир Борисович є організатором багатьох науково-освітніх, студенсько-культурних заходів гуманітарного факультету "ХАІ", тісно співпрацює з гуманітарними кафедрами інших ВУЗів Харкова, переймаючи професійний викладацький  досвід.

Основні наукові роботи:
1. Концептуалізація взаємозалежності повсякденного й політичного в давньогрецькій філософії // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 6(124). – К., 2013. С. 158 – 169.
2. Повседневность в социально-религиозном учении Жана Кальвина: человек между идеалами гуманизма и требованиями капитализма // Гуманітарний часопис : зб. наук. пр. – Х., 2014. – № 2 – С. 54–61.
3. От политической активности к философскому досугу: развитие представлений об повседневности в древнеримской философии // Вісник ХНУ ім.. В.Н. Каразіна. Серія: «Теорія культури і філософія науки». - 2014. - № 1142. –– С. 68 – 74.
4. Проблема щастя й регламентація повсякденності в соціальних утопіях тоталітарного типу // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. (101) 10 – С.  312 – 317.
5. До питання впливу ідеології марксизму на формування культури повсякденності тоталітарного типу (за поглядами Ф. Енгельса) / В.Б. Селевко // Вісник ХНУ. Серія: «Теорія культури і філософія науки». – 2016. – Вип. 53. – С. 74 – 78.

 

КОПИЛОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – заслужений працівник освіти України, професор, доктор філософських наук.

Закінчив філософський факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова, де згодом, навчаючись в аспірантурі, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. З 1979 року працює в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Він очолював кафедру політології та історії, яку пізніше було перейменовано на кафедру права, багато років. З 1999 року є деканом гуманітарного факультету.

Проходив наукове стажування в США (University of Maryland, College Park) й Німеччині (InformationsZentrum Sozialwissenschaften, Bonn-Berlin). Приймав активну участь у багатьох міжнародних наукових конференціях (США, Німеччині, Польщі, Франції). Був фундатором і учасником декількох масштабних міжнародних науково-дослідних проектів. У 2012 році за фінансовою підтримкою Міжнародного фонду «Відродження» спільно з Інститутом відкритого суспільства (Нью-Йорк, Будапешт) та Міністерства освіти й науки України на базі кафедри працював над проектом «Політичні науки» у рамках мегапроекту  «Вища школа: лідерство за ради прогресу». 

З 2002 року керує науково-дослідною лабораторією соціологічних і психологічних проблем Вищої школи. На протязі багатьох років керував  науково-дослідною темою, що здійснювалась за державним замовлення:  «Системне моделювання, прогнозування й моніторинг психофізіологічного стану людини-оператора в середовищі виконання критично небезпечних задач».

З 2004 року є головою редакційної колегії "Гуманітарного часопису" фахового видання  наукових прац, яке відображає широке коло соціально-гуманітарних проблем історії, соціальної філософії, політології, права, антропології і т. д. Є науковим консультантом для багатьох  докторонтів і аспірантів.

Копилов Володимир Олександрович  є автором більш ніж ста наукових і навчальних робіт, у тому числі кількох монографій, одна з яких видана в Німеччині (Elites in Transition /H.Best, U.Becker ed.  – Opladen: Leske und Budrich, 1997).   Він автор й співавтор більш ніж 15 навчальних посібників, один з яких має гриф Міністерства освіти (Політологічний енциклопедичний словник. К.: Генеза, 1997), а декілька написані ним одноосібно («История политических учений». Х., 2001; «Современная политическая социология Запада», Х., 1997).

Сфера наукових інтересів: філософія влади, філософія політики, історія філософії і історія політичної думки, соціальна гетерогенність, політичні системи.

 

КАТКОВА ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА  –  заступник декана зі спеціальності право, доцент, кандидат юридичних наук.
У  2004 р. закінчила юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.

Дисертаційне дослідження написане за темою: «Діяльність ОВС України з питань захисту культурної спадщини: адміністративно-правові аспекти», захист відбувся у ХНУВС 22 листопада 2008 року.

Наукові інтереси: теорія держави і права; адміністративне право; інформаційне право; порівняльне  правознавство; традиційні правові системи Далекого Сходу.

Під керівництвом Каткової Т. Г. на кафедрі права працює науковий гурток «Повітряне і космічне право: сучасний стан і перспективи розвитку».

Каткова Т. Г. має 44 праці за напрямом охорони культурної спадщини, теорії права, порівняльного правознавства, міжнародного права, з них 38 наукових (16 у фахових виданнях), один навчальний посібник, 5 методичних, а також один практичний посібник.

Основні наукові публікації:

1. Каткова Т. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. у визначеннях та таблицях / Т. Г. Каткова. – Харків: Право, 2014. –  96 с.
2. Каткова Т. Г. Особливості правових традицій Східної Азії / Т. Г. Каткова  // Право і суспільство. – 2016. - №6 (Ч.2). – 9-13.
3. Каткова Т. Г. Примирення як традиційний метод вирішення спорів в КНР / Т. Г. Каткова // Право і суспільство. – 2015. - № 5 Ч.3. – С. 126-131.
4. Каткова Т. Г. Особливості правової системи КНР / Т. Г. Каткова // Право і суспільство. – 2015. – № 2. –  С.14-19.
5. Каткова Т. Г. Перспективи теоретичного та прикладного дослідження правових систем країн Східної Азії / Т. Г. Каткова // Порівняльно-правові дослідження. – 2014. – № 2. – С. 87- 92 (фахове видання).
6. Каткова Т. Г. Порівняльно-правовий аналіз законодавства про адвокатуру України та КНР / Т. Г. Каткова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. –  №4 (63). – С. 22-28.
7. Каткова Т. Г. Теоретичні та практичні засади виділення права загальної спадщини людства в окрему галузь міжнародного права / Т. Г. Каткова // Актуальні проблеми політики. – 2013. – № 48. – С. 93-102.

8. Каткова Т. Г. Правосубєктність роботів: вигадка чи реальність // Право і  суспільство . -  №3. - 2017. - С. 7-11.

9. Каткова Т. Г. Автономні бойові роботи і міжнародне право // Сучасна війна: гуманітарний аспект. Науково-практична конференція ХНУПС ім І. Кожедуба. - Х., 2017. - С. 53 -56.

 

СТЄБЄЛЄВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ –  кандидат юридичних наук, викладач кафедри права, практикуючий юрист, адвокат, член дистанційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області.

Закінчив Харківський державний університет ім Г.С. Сковороди (1999-2003), спеціальність "Правознавство", кваліфікація: юрист, викладач правових дисциплін. Продовжив навчання у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого (2007-2008), спеціальність –  "Правознавство", кваліфікація: юрист. Крім того, навчався за  спеціальностю "Менеджмент" в "The Open University".

У 2017 роі захистив дисертацію за спеціальністю - 12.00.09. - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, тема дисертаційного дослідження: "Правове регулювання відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному процесі України".

Активно займається приватною  юридичною діяльністю: надання консультацій стосовно господарської діяльності підприємства; надання юридичної допомоги з питань реєстарації прав інтелектуальної власності; участь у судових засіданнях під час розгляду трудових, адміністративних, господірських справ у судах першої, другої, третьої інстанці; діяльність арбітражного керуючого. Являється співзасновником Адвокатського об'єднання колегії Адвокатів України "Конфіденс" (stebelev.kau.in.ua).

Наукові публікації:

1. Проблеми відшкодування (компенсації) шкоди, завданої злочином, у кримінальному провадженні / А. М. Стєбєлєв // Наук.вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. – 2015. –№16. – Т. 2. – С. 85–88.
2. Деякі аспекти примусового відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні / А. М. Стєбєлєв // Прикарпат. юрид. вісн. – 2016. – Вип. 1. – С. 265–269.
3. Добровільне відшкодування (компенсація)шкоди у кримінальному провадженні/ А. М. Стєбєлєв // Право і суспільство. – 2016. – № 4 (ч. 2). – С. 234–240.
4. Міжнародний та закордонний досвід відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному процесі / А. М. Стєбєлев // Прикарпат. юрид. вісн. – 2016. – Вип. 2(11). – С. 117–122.
5. Особенности предъявления гражданського иска в уголовном процессуальном законодательствеУкраины / А. М. Стебелев // Legeasiviata. – 2016. – № 8. – С.149–152.
6. Обставини, що виключають відшкодування (компенсацію) шкоди у кримінальному провадженні / А. М. Стєбєлєв // Європейські стандарти захисту прав і свобод людини у кримінальному судочинстві: матеріали наук.-практ. конф., 13 груд. 2013 р. – Харків: Право, 2013. – С. 107–109.
7. Медико-біологічне відшкодування фізичної шкоди жертві злочину шляхом трансплантації органів злочинця: реалії майбутнього чи антигуманні фантазії науковців? / А. М. Стєбєлєв // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 4 груд. 2015 р. – Харків: ХНУВС, 2015. – С. 401–403.
8. Відшкодування шкоди, завданої терористичними актами / А. М. Стєбєлєв // Актуальні проблеми захисту прав та представництва законних інтересів військовослужбовців та військовозобов’язаних у кримінальному та адміністративному законодавстві: сучасний стан та перспективи: матеріали наук-практ. конф., 11 груд. 2015 р., Харків. екон.-прав. ун-т. – Харків: Право, 2015. – С. 159–162.
9. Проблемні питання пред’явлення цивільного позову в провадженнях про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру / А. М. Стєбєлєв / Верховенство права та правова держава: зб. Міжнар. наук.-практконф. 16-17 жовт. 2015 р., м. Ужгород. – Ужгород, 2015. – С. 102–103.
10. Відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному проваджені з урахуванням дій антикорупційних законів та даних електронних декларацій. / А. М. Стєбєлєв // Процесуальні аспекти досудового розслідування: матеріали міжнародної наук-практ. конф -  Одеса: Одеський держ. ун-т. внутрішніх справ. - 2017.

Має декілька почесних нагород:  орден "Почесний Хрес" за професіоналізм, наполегливість і самовіддану працю; медаль "Почесного юриста України"; відзнака Спілки адвокатів України медаль "За заслуги у розвитку адвакатури" та ін.

 

ГОРДЕЮК АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права.

У 1999 році закінчила юридичний факультет «Інституту економіки та права» Харківського Національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (ХНПУ). На кафедрі  працює з жовтня 2000 року.  Приймає активну  участь  у навчально - методичній роботі, зокрема, є співавтором навчально-методичних посібників з «Правознавства», «Господарського законодавства», «Екологічного права».  Самостійно  розробила  курси  лекцій  та семінарських занять  з декількох дисциплін, а саме: «Право інтелектуальної власності», «Правові основи діяльності менеджерів», «Юридичний практикум»,  «Правознавство», «Господарське законодавство», «Екологічне право», «Правові аспекти діяльності Вищої школи», «Основи конституційного права України».

Активно займаєтся науковою роботою, зокрема, як здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук прикриплена до кафедри цивільно-правових дисциплін та трудового права ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Вона має багаточисельні наукові публікації у фахових виданнях, цікаві доповіді на міжнародних науково-практичних конференціях.

 

ГУЦУ СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА кандидат юридичних наук, доцент кафедри права.

У 2000 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «правознавство».

З вересня 2000 р. працює у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України  за темою: «Правове регулювання відпусток цільового призначення».

На сьогоднішній день працює на посаді доцента на кафедрі права Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». Викладає такі правові дисципліни: «Правознавство», «Правознавство для документознавців», «Господарське законодавство», «Інформаційне право».

Коло наукових інтересів – право соціального забезпечення. Має чисельні наукові та навчально-методичні публікації, наприклад:

1. Гуцу С. Ф. Право на навчальні відпустки у міжнародно-правових актах  // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми юридичних наук».-  Х., - 2007.

2. Гуцу С. Ф. Правова природа та особливості регулювання відпусток для навчання  // Збірник наукових праць. Серія право. Випуск 6. Х., 2006; Господарське право. Навчальний посібник. -  Х.: ХАІ. - 2007.

3. Гуцу С. Ф. Правове регулювання мережі Інтернет: міжнародний і Вітчизняний досвід // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». - Політологія. Соціологія. Право. - К., 2018.

4. Гуцу С. Ф. Безпека людини в інформаційному просторі: европейський досвід в Україні  // Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rule making and practice. -  Lublin, Republic of Poland. - 2018.

 

МКРТЧЯН МАРИНА ЖОРАЇВНА –  старший викладач кафедри права.

В  2001 року закінчила Національну академію Ярослава Мудрого та здобула  кваліфікацію юриста. З вересня 2001 року працює на кафедрі, викладає юридичні дисципліни. В 2003 році стала пошукувачем Університету внутрішніх справ на кафедрі кримінального права. Наукова тема: “Суб’єкти кримінального процесу”. У 2004 року закінчила курси “Правові основи організації менеджерів” в Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президенті України.

 За роки сумлінної праці на кафедрі, приймала участь в написанні багатьох посібників: “Правознавство”, “Екологічне право”. Самостійно розробила програми: “Міжнародне промислове право”, “Правові основи діяльності менеджерів”. Приймала участі  багатьох вітчизняних й міжнародних  конференціях.

 

КАНІЩЕВ ГРИГОРІЙ ЮРІЙОВИЧ –  кандидат історичних наук, доцент кафедри права.

Випускник історичного факультету Харківського державного університету (нині Харківський Національний університет ім. В. Н. Каразіна) 1996 року. З 1998 р. працює в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» спочатку на посаді асистента, потім на посіді старшого викладача. В теперішній час є доцентом кафедри права.

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Документи робітничо-селянської інспекції Харківшини 1920-1934 рр. як історичне джерело».

Викладає курси: Історії України та української культури, Державне управління, Організація місцевого самоврядування.

Коло наукових інтересів: проблема формування державної ідентичністі в умовах інформаційного суспільства.

Публікації: «Солідарна держава», «Держава і демократія», «Територіальна громада Харкова: умови формування» та ін. Постійний учасник міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті». Має багато навчально-методичних публікацій, наприклад: Державне управління. Навчальний посібник.-  Х., ХАІ, - 2008. 

У 2003 році його сімління праця  була відмічена почесним  дипломом на конкурсі професійної майстерності “Ікари ХАЇ” в номінації “Кращий викладач гуманітарних дисциплін”.  Він є незмінним керівником студентського наукового гуртка "Актуальні проблеми історії України та її державності" на гуманітарному факультеті.

 

ВАСИЛЬЄВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА - кандидат філософських наук, доцент кафедри права.

З 2003 по 2005 рік  - аспірантка кафедри політології та історії «ХАІ» (в теперішній час кафедра права). В 2005 році захистила кандидатську дисертацію «Соціально-філософська концептуалізація реклами» під керівництвом професора В. О. Копилова  при Харківському університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. Викладала такі дисципліни: Політологія,Соціологія, Історія української культури, Політичні технології: політичний менеджмент, Паблік рішейшнз, Публічні комунікації: теорія, техніки, технології. Авторка  понад 75 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі й закордонних    у Венгрії, Польщі, Австрії, США та Канаді (наприклад, Cоmprehension of the phenomenon of public communication // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna : «Est West» Association for advanced Studies and Higher Education GmbH. – 2016. –  № 5-6. – Р. 42-45). Коло наукових інтересів: публічні комунікації, реклама, паблік рілейшнз, брендиг, політичний імідж, міжкультурні та крос-культурні комунікації.

В 2015 році отримала вчене звання доцента й продовжила займатися науковою й викладацькою діяльнстю. Так, наприклад, нею на кафедрі самостійно були розроблені  спецкурси: "Публічна сфера та соціальні комунікації", "Політичні технології: політичний маркетинг, PR".  Її лекції й семінарські заняття з непідробним інтересом були сприйняті студентами «ХАІ» та  інших ВУЗів Харкова.

У 2017 році пройшла науково-педагогічне  стажування в Люблінському Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща) на тему: "Освіта в галузі політології, соціології, історії та філософії".

Приймає активну участь у роботі кафедри – є координатором сайту й рейтингу науково-педагогічних працівників. Вона зацікавлено працює з абітурієнтами різних шкіл Харкова та інших міст центральної України. Займається кураторською роботою.

Наукові роботи:

1. Vasilieva L.A.  The axiology of advertising / L.A. Vasylieva // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. – Budapest. – 2015. – Issue: 64. – III (10). – P. 6 – 10.
2. Васильєва Л.А. Публічність та суспільство інформаційно-комунікативних трансформацій / Л.А. Васильєва // Актуальні проблеми філософії та соціології. – Одеса: Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2015. –  № 8. – С. 22-25.3
3. Vasylieva L.A. Cоmprehension of the phenomenon of public communication / L.A. Vasylieva // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna : «Est West» Association for advanced Studies and Higher Education GmbH. – 2016. –  № 5-6. – Р. 42-45.
4. Васильєва Л.А.  Публічність як атрибут сучасного міжкультурного простору /  Л.А. Васильєва // Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – Х. : ХАІ. – 2016. – №2 – С. 74 - 81.
5. Vasylieva L.A. Brand is a public semantic-symbolic conglomerate of modern communicative space / L.A. Vasylieva // European Journal of Humanities and Social Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna. – 1(1). –  2017.
6. Васильєва Л.А. Глобалізаційний діалог публічності // Medzinarodna vedecko-prakticka konferencia «Inovacne vyskum v oblasti sociologie, psychologie a politologie». – Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo, Slovenska republika. – 2017. – P. 174-176.
7. Васильєва Л.А. Бренд як унікальний інструмент публічної комунікації // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету». 25-26 квіт. 2017 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Ч. 3. – С. 14 -16. 

8.Васильєва Л.А.  Антропологічна сутність та комунікативні вектори публічності // Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – Х. : ХАІ. – 2018. – №2 – С. 42- 50.

 

 

ПІВЕНЬ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ –  заступник декана, голова приймальної комісії гуманітарного факультету, старший  викладач кафедри права.

Закінчив історичний факультет Харківського Національного університету  ім. В.Н. Каразіна (кафедру історії Стародавнього світу) в 1997 р. У 1999 р. вступив в аспірантуру Національного аерокосмічного університету ім. М. Е. Жуковського «ХАІ» за фахом «Історія України», до професора А.І. Епштейна, яку закінчив в 2002 р.

З 2002 р. асистент, а з 2009 р. старший викладач кафедри політології і історії. Викладає курси «Історія України та української культури».

У 2006 р. призначений відповідальним секретарем відбіркової комісії гуманітарного факультету НАУ "ХАІ". З 2007 є заступником декана гуманітарного факультету з довузівської підготовки. У 2008 р. став заступником директора фізико-математичної школи ХАІ інженерно-гуманітарного відділення. Член Ради гуманітарного факультету.

Сфера наукових інтересів – антична історія, історія й культура Середньовіччя, ранньомодерна Україна. Він є автором низки статей і навчальних посібників з історії України, наприклад, «Пастор Добрий» - суспільний проект М.Смотрицького  //Маеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті». -  Х - 2008.

 

КОВАЛЬОВА ІРИНА ІВАНІВНА кандидат політичних наук, доцент кафедри права.

Закінчила філософський факультет Київського Національного університету ім. Т. Г. Шевченко, де у 1994 році захистила дисертацію по спеціальності політичні інститути і процеси на тему: “Міжнаціональні відносини як об’єкт управління /політологічний аспект/”.

Уся її професійна діяльність пов’язана з  ХАІ.  За час праці на кафедрі  Ковальова І. І. написала 30 навчально-методичних посібників (наприелад, “Соціально-політичні течії сучасності”; “Наука про політику (основні понятя)”; “Соціологія як наука про суспільство”;  “Політологія та соціологія. Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання”), самостійно розробила понад  10 нормативних курсів і спецкурсів.

В теперішній час викладає такі предмети: Міжнародне право, Політологія, соціологія, Основи демократії.

Тематика наукових досліджень пов’язана з проблемами політичного управління. За останній час нею опубліковані статі й тези: “Активність виборців як показник політичної культури громадян”; “Політична культура як інструмент державотворчої політики”; “Экологическая идеология в контексте высшего образования”.

Приймає активну участь в організаційно-методичній та виховній роботі зі студентами.  Тривалий час була членом методичної ради університету й відповідальним редактором. Її сумлінна праця була відмічена почесним дипломом на конкурсі професійної майстерності “Ікари ХАЇ” в номінації “Кращий викладач гуманітарних дисциплін”.

 

 КИСІЛЬ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ –  кандидат історичних наук, доцент кафедри права.

В 1986 році закінчив історичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького  (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) й працює в ХАІ. З 1991 по 1994 рік – здобувач, а потім аспірант кафедри політології та історі  (права)ї. В 1995 році захистив кандидатську дисертацію по темі «Робітничо-селянська інспекція України та бюрократизація держапарату: підсумки та уроки діяльності (1920-1930-ті роки)». В 2000 році отримав вчене звання доцента. Був одним з фундаторів  спеціальності «Психологія» в університеті.

Незмінно талановито викладає дисципліну - Історію  України та  української культури.

Він є автором понад тридцяти навчально-методичних та наукових видан. 

Коло наукових інтересів: удосконалення держапарату на Україні в 30-ті роки ХХ століття, становлення й розвиток соціального інституту фізичної культури й спорту.

Його самовіддана праця відмічеа почесним  дипломом 1-го ступеня на конкурсі професійної майстерності “Ікари ХАЇ” в номінації “Кращий викладач гуманітарних дисциплін”.

 

ЧМИХУН СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА  –  кандидат філософських наук, доцент кафедри права.

Закінчила історичний факультет Харківського державного університету у  1999 (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) і працювала на посаді  асистента кафедри політології та історії (з 2017 рокі кафедра Права) Національного аерокосмічного університету «ХАІ». У  2001  стає аспіранткою Національного аерокосмічного університету "ХАІ" й працює за дисертаційного дослідження: «Соціальне знання в інформаційно-комунікативному просторі сучасного суспільства». У своїй роботі розглядає можливості застосування філософського  знання до побудови теорії сучасного суспільства, простежує взаємозв‘язки статусу соціального знання і розвитку засобів масової інформації, прогностичний потенціал сучасного соціального знання.

З 2015 року являється координатором Всеукраїнського конкурсу студенських робіт з політології, історії та права. Виступає в якості наукового консультанту студенських проектів.

Сфера наукових інтересів: феноменологічна соціологія («життєвий світ як інтерсуб‘єктивна реальність»),  сучасні теорії свідомості, теорії масової комунікації. Є автором більш ніж 20 наукових і навчальних робіт, наприклад, Софійність української інтелектуальної парадигми крізь філософську позицію Г.Сковороди //Гуманітарний часопис. 2006, № 3; Нормативно-регулятивный потенциал социального знания  //Гуманітарний часопис. 2008, № 2; Політологія і соціологія. Ч.1. Історія соціально-політичної думки. Навчальний посібник. Х., ХАІ. -  2008.

 

РАЗДІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА –   кандидат економічних наук, доцент кафедри права.

У 1994 р. закінчила відділення політології філософського факультету Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю «політолог, викладач соціально-політичних дисциплін». По закінченні очної аспірантури кафедри економічній теорії Інституту державного управління та соціальних досліджень Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова у 1998 році захистила кандидатську дисертацію «Економічна безпека – сутність та тенденції розвитку» за спеціальністю «політична економія» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

З 1998 року працює викладачем кафедри політології і історії (тепер кафедра Права) Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» –  з 2003 року на посаді доцента. Викладає навчальні дисципліни:  «Основи конституційного права», «Політологія і соціологія».

Протягом роботи в ХАІ брала участь у написанні багатьох посібників, які було опубліковано протягом 2000-2009 років.

Є автором понад 20 наукових та навчально-методичних праць. «Гуманітарний часопис». Є автором чисельних статей в аналітичних журналах «Деловая жизнь» та «Бизнес-информ»,  «Событие», «Объективно».

КОЛОТОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА кандидат соціологічних наук, доцент кафедри права.

У 1994 році закінчила соціологічний факультет Харківського національного університету ім. В. Н.  Каразіна. У 2005 захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтернет-сайти ВУЗі,в як іноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні». З 2015 року працює у Національному аерокосмічному університеті ім М.Є. Жуковського.

Викладає курси: Історії України та української культури, Соціології.

Коло наукових інтересів: соціологія освіти, проблеми становлення й розвитку інформаційного суспільства.