ПРАВО - МАТЕМАТИКА СВОБОДИ

Статут наукового гуртка

ПОЛОЖЕННЯ  про організацію роботи студентського наукового гуртка "Актуальні  проблеми історії України та її державності"

Студентський науково-практичний гурток «Актуальні проблеми історії України та її державності» створюється рішенням кафедри права Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського  «ХАІ» з метою підвищення якості підготовки бакалаврів та магістрів в рамках забезпечення єдності наукової, навчальної, самостійної і практичної роботи студентів, підсилення індивідуальної роботи з ними.

До основних завдань створення студентського науково-практичного гуртка належить:

- формування особистої зацікавленості студентів в історичних дисциплінах, розвиток їх професійних знань;

- систематизація теоретичних знань, отриманих на аудиторних заняттях;

- вміння працювати із спеціалізованою літературою.

- проведення досліджень, написання студентських науково-дослідницьких робіт;

- підготовка доповідей та участь студентів у науково-практичних конференціях, семінарах;

- створення передумов для здорової конкуренції студентів в науковій діяльності;

Організаційними напрямками діяльності студентського науково-практичного гуртка є:

- проведення засідань з обговорення актуальних питань історії України;

- інформування членів студентського наукового гуртка про плановані наукові конференції, написання тез доповідей для публікації.

2. Структура студентського науково-практичного гуртка

Членами студентського науково-практичного гуртка можуть бути студенти усіх спеціальностей Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

В роботі засідань студентського наукового гуртка мають право приймати участь і студенти  інших навчальних закладів, які не є його членами.

На першому засіданні студентського науково-практичного гуртка, яке проводиться на початку навчального року, з числа його членів обирається секретар гуртка, який веде протоколи засідань.

Завідувачем кафедри права призначається постійний куратор з числа викладачів кафедри, який є відповідальним за підготовку та розроблення тематики занять гуртка.

3. Права та обов’язки членів студентського науково-практичного гуртка

Члени студентського науково-практичного гуртка мають право:

- висловлювати свою точку зору на питання, які обговорюються на засіданнях гуртку;

- виступати на засіданнях гуртку з доповідями на теми, що обговорюються;

- активно займатися науковою діяльністю в рамках студентського наукового гуртка та поза його межами;

- виступати з ініціативою щодо удосконалення роботи студентського наукового гуртка;

- пропонувати тематику та форму проведення засідань наукового гуртка, напрямки наукових досліджень.

Всі члени студентського гуртка зобов’язані дотримуватися встановлених норм та правил поведінки Вищої школи, регламенту зібрання, керуватися принципами академічного етикету, наукової толерантності, принциповості та взаємоповаги.

4. Організація засідань студентського науково-практичного гуртка

Засідання студентського науково-практичного гуртка відбуваються згідно з планом роботи, затвердженим на засіданні кафедри права, але не рідше одного разу на місяць.

На першому засіданні гуртка його члени мають бути ознайомлені з графіком проведення засідань та планованими конференціями.

Формами проведення засідань студентського науково-практичного гуртка є: – міні-конференції, - семінари; – наукові диспути; – усні доповіді.

Активність студентів в засіданнях студентського гуртка та якість їх підготовки до доповідей оцінюється іншими членами гуртка, керівником та куратором. За сумарними показниками визначаються студенти, активність, якість участі яких в роботі засідань додатково враховується при оцінюванні знань, атестації відповідних дисциплін.

Інформація про роботу студентського науково-практичного гуртка, переможців, їх досягнень, представляється на офіційному сайті гуманітарного факультету, друкується в газеті «За авіакадри».